RODO

INFORMACJE DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o. W EUROPIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH  TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o.  W EUROPIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Partnerów Biznesowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Od maja 2018 r. na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) na terenie Unii Europejskiej zostaną wprowadzone nowe standardy prawne w zakresie ochrony danych.
„Partnerzy Biznesowi” oznaczają każdą osobę fizyczną, z którą TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o. prowadzi interesy, w tym m.in. przedstawicieli i pracowników klientów, dostawców, usługodawców i konkurentów. Celem niniejszego pisma jest poinformowanie przyszłych i obecnych Partnerów Biznesowych w Europie o przetwarzaniu ich danych osobowych przez  TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o.  jest zobowiązana do przekazania tych informacji na podstawie RODO.
Będziemy kontynuować przetwarzanie zbiorów danych osobowych w takim samym zakresie jak dotychczas. Nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.

Obowiązki i dane kontaktowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o.
Pruszkowska 41, 05-090 Nowe Grocholice
E-mail: biuro@techbau.waw.pl

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe
Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o. (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na przykład w celu:
– zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo;
– przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
– zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
– angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;
– prowadzenia postępowań w zakresie zgodności;
– zapewnienia bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym wideo monitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń).

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy, na przykład, w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowywania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i
uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o.  wypełnia także różne obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym i sankcjach.


III. Odbiorcy Państwa danych osobowych

W ramach Spółki, dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy TECHBAU Budownictwo Sp. z o.o., o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych.
Spółka może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług (np. usług IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danych
osobowych w zakresie wymaganych do świadczenia takich usług.
Dodatkowo możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, przekazywać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów spółki.

IV. Prawa, które Państwu przysługują
Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku, mają Państwo prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych opisanego w pkt II. oraz prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych).
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Poufność i przechowywanie danych
Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych. WSZYSTKIE DANE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ŚCIŚLE POUFNE I PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PRZEZ OKRES OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA DANEGO
KRAJU.

Kontakt z nami
Niniejsze pismo ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem BIURO@TECHBAU.WAW.PL